ZHROMAŽDENIE

ZHROMAŽDENIE

Notárska zápisnica napísaná dňa 29.11.2022

not2022

Notárska zápisnica napísaná dňa 07.06.2022

NOT ZZ 2022

Zápisnica zo Zhromaždenia právnickej osoby – KOMPOSESORÁT NESLUŠA pozemkové spoločenstvo konaného dňa 17.11.2020

N 121 - 2020 -OSV.odpis

Upozornenie

Vážený spoločníci

Viacerý z vás nás oslovujete, že v tomto čase Vás kontaktuje p. Kubala Štefan a jeho spoločníci zo zavadzajúcimi informáciami o prevedení zhromaždenia nášho spoločenstva poštou (PER ROLLAM), dokonca vyzývajú spoločníkov aby touto formou nehlasovali.

Výbor spoločenstva na svojom zasadaní sa dohodol , že ak bude niekto potrebovať vysvetlenie k tomuto hlasovaniu podajú ho štatutárny zástupcovia spoločenstva a to :

Ján Žabka – predseda č. t. : 0908 622 300

Ing. Peter Chovanec – podpredseda č. t. : 0908 824 001

K tomu aby sme mohli vyplatiť plánovanú výšku nájmu za rok 2020 potrebujeme Váš súhlas. V opačnom prípade musíme celý zisk zdaniť a v tomto roku vyplácať nájom nemôžeme.

Výbor Vás preto oslovuje , aby ste v čo najkratšom čase poslali schválené uznesenie späť v návratovej obálke na adresu spoločenstva , ktorá je súčasťou zaslaných dokladov.

Za pochopenie ďakujeme

Za výbor : Ján Žabka- predseda, Ing. Peter Chovanec- podpredseda

 

 

oznam 001 1 2 3

 

STANOVISKO

k listu Štefana KUBALU a spol. zo dňa 1.7.2019

Vážení členovia,

obdržali sme Vás informáciu, že niektorým členom bol doručený list skupiny piatich osôb (Štefan Kubala, Pavol Martinček, Miroslav Karas, Ladislav Kubala, Milan Pučala), ktorým tieto osoby osočujú doterajšie hospodárenie Komposesorátu.

Po oboznámení sa s obsahom tejto „listiny“, považujeme za potrebné uviesť následovné.

Pisatelia píšu, že „majú pochybnosti či spôsob hospodárenia formou dcérske spoločnosti je správny a prípustný“. 

Na poslednom zasadnutí zhromaždenia si táto skupina na rokovanie doviedla svojho advokáta, ktorý na úvod rokovania túto formu spochybňoval, avšak priamo na rokovaní boli jeho argumenty vyvrátené, čo nakoniec advokát tejto skupinky aj priznal. Žiadne z jeho tvrdení  nebolo podložené konkrétnym zákonom.

Pravdou je, že spoločnosť Komposesorát s.r.o. sme si založili v roku 1996, pretože to bolo z hľadiska daňového a účtovného pre členov výhodné. Rovnako výhodné  to je aj dnes. Samozrejme, že členovia môžu kedykoľvek túto spoločnosť zrušiť, ale treba mať na zreteli, že zmenou formy „účtovania“ a zvýši daňové zaťaženie a znížia výplaty „dividend“ vyplácaných formou nájomného o 20%. 

Je len vecou členov, či sú na zníženie svojich výplat pripravení.

Nie je pravdou, že by členovia tejto skupinky nemali priamy vplyv na hospodárenie. Každý člen má právo sa zúčastňovať riadenia činnosti spoločenstva a byť zvolený do jeho orgánov. Hospodárenie spoločenstva riadi výbor a aj výbor priamo zodpovedá za všetku činnosť, pričom sa riadi uzneseniami valného zhromaždenia.

Každý člen má právo kedykoľvek si skontrolovať všetky doklady a dokumenty spoločenstva vrátane jeho dcérskej obchodnej spoločnosti.

Skupinke sa nepáči, že na hlasovacích lístkoch sú predtlačené mená kandidátov. Treba povedať, že je to výbor, ktorý zodpovedá za plynulý priebeh rokovania zhromaždenia a preto pripravuje aj kandidačné listiny, kde sa uvádzajú mená osôb, ktoré záujem o kandidatúru prejavili alebo boli s ich súhlasom navrhnutí. Preto aj v pozvánke sme Vás oslovili s návrhom, aby ste kandidátov do volených orgánov navrhovali. Pokiaľ boli kandidáti navrhnutí, sú budú uvedení na hlasovacích lístkoch. Samozrejme, že na rokovaní zhromaždenia je možné doplniť akéhokoľvek ďalšieho kandidáta, ktorý bude s kandidatúrou súhlasiť.

Nie je pravdou, že by z posledného zasadnutia odišla väčšina ľudí, ako tvrdí skupinka. Tí, ktorí sa rokovania zúčastnili vedia, kde je pravda a vedia kto a za akých okolností odišiel.

„Stanovisko Odborného lesného hospodára (OLH) Ing. Račka Jána“:

Dôrazne sa ohradzujem proti tvrdeniu skupiny spoluvlastníkov, že stav nášho lesa je žalostný. Z mojej pozície, nemám možnosť ovplyvniť prvotné napr. vetrové a snehové kalamity a následne napadnutie podkôrnikovým hmyzom. Napadnutie lesa podkôrnym hmyzom, je celoslovenský problém a my ani ako spoločenstvo ho nevieme ovplyvniť. Stačí sledovať médiá, kde je denne rozoberaný stav lesov ovplyvnený environmentálnymi a klimatickými zmenami.

Celé obhospodarovanie lesa, prebieha podľa platného Plánu starostlivosti o les (PSL). Celá ťažba, je náhodná, a teda je spôsobená náhodnými činiteľmi, kde podľa zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z., môže majiteľ resp. obhospodarovateľ lesa po prekročení etátu (objem dreva na 10 rokov), vykonávať už len náhodnú ťažbu alebo mimoriadnu ťažbu. Toto je v spoločenstve Komposesorátu Nesluša plnené. Čo sa týka ťažby surového dreva, tak ako uvádzajú odosielatelia listu, nie je pravdou. Ťažia sa len aktívne chrobačiare, teda stromy, ktoré je ž napadnutý podkôrnikovým hmyzom, a už suché stromy.

K uzatváraniu zmlúv:

Z historického hľadiska, vždy boli od roku 1882 prenajímané pozemky tretím osobám, ktoré na nich hospodárili. Jedná sa o pozemky poľnohospodársky využívateľné a zmluvy boli odsúhlasené od prvého (nového) založenia našej spoločnosti t.j. od roku 1994. Nájom bol schválený hneď pri založení spoločenstva. 

 

Stanovisko predsedu dozornej rady:

Dôrazne sa ohradzujem, ako predseda dozornej rady, proti tvrdeniu odosielateľov, že kontrolné mechanizmy vo výbore a dozornej rade nefungujú. Z osobnej skúsenosti, môžem potvrdiť, že taká kontrola a fungovanie dozornej rady počas môjho funkčného obdobia nefungujú v žiadnom inom spoločenstve. Pravidelne, na mesačnej báze, sú kontrolované všetky činnosti spoločenstva fyzicky a raz za štvrťrok, je napísaná správa ktoré sa pravidelne predkladá výboru aj s návrhom opatrení, v prípade že boli zistené nedostatky s termínom odstránenia. Všetky správy sú k dispozícií u mňa ako predsedu dozornej rady, (Ing. Valjašek Vladimír), a kedykoľvek je do nich možné nahliadnuť.

            Za celé trvanie môjho funkčného obdobia, som nedostal ani jednu žiadosť na kontrolu činnosti dozornej rady, preto považujem toto tvrdenie za zavádzajúce a scestné.

V Nesluši: 18.7.2019

 

Ing Raček Ján                   Ing. Valjašek Vladimír          Ing. Chovanec Peter

Odborný lesný hospodár    predseda dozornej rady    predseda spoločenstva

 

„Z á p i s n i c a   zo  zasadania výboru  – zo dňa 23.07.2019“

KOMPOSESORÁT NESLUŠA pozemkové spoločenstvo, 023 41 Nesluša 171,

IČO 35 66  42 91, IČO 36 00 24 02 s.r.o.

Z á p i s n i c a   zo  zasadania výboru  – zo dňa 23.07.2019

Program :

1/   Príprava zhromaždenia

2/   Hospodárenie v lese

3/   Záver

K bodu 1/

     Predseda informoval, že pozvánky boli odoslané v termíne  a oznámil, že výbor je zodpovedný za riadny priebeh zhromaždenia podľa pozvánky.

Oznámil, že požiadal JUDr. M.Chovanca, aby viedol zhromaždenie a notárku JUDr. Vrlíkovú, ktorá bude zapisovať zápisnicu zhromaždenia. Prítomní súhlasili.

Taktiež príde i ekonómka.

Informoval, že 5-ti členovia nášho spoločenstva ( Štefan Kubala…) rozposlali niektorým členom spoločenstva osočujúci list na ktorý predseda reagoval  napísaním svojho stanoviska, ktoré je prílohou tohto zápisu a bude nafotený pri stoloch prezentácie.

 Pri stole č. 1 budú pri prezentácii : Ján Žabka, Michal Žabka, Marián Játi.

Stôl č. 2 : Ing. Milan Pospíšil, Bc. Peter Janáčik, Daniel Králik.

Stôl č. 3 : Ján Korman, Slavka Mäkká, Peter Pijak ml.

  1. Mäkká informovala, že je PN, tak ešte nevie, či bude mať možnosť byť na zhromaždení, nakoľko nemá vychádzky v tom čase. Ešte bude informovať v piatok, po návšteve lekára.

Mandátová komisia : Žabka Ján, Ján Korman, Stanislav Korenný.

Návrhová komisia : Ing. Milan Pospíšil, Káčeríková Lýdia, Balošák Peter, Jantošík Rudolf.

Volebná komisia : Bc. Peter Pijak, Silvia Pokorná, František Ďuriak, Peter Chovanec ml., Ing. Jozef Svrček.

Skrutátori sa doplnia v piatok 26.7.2019.

Predseda prečítal dosiaľ doručené návrhy kandidatúry do výboru a dozornej rady.

  1. Mäkká informovala, že ešte do dnešného dňa nedostala kópiu rozhodnutia katastrálneho úradu p. Kyklošovej a Mindeka, ktoré bolo odovzdané na zhromaždení 18.5.2019 a taktiež ani splnomocnenia a prezenčnú listinu.

 Predseda vyzval Jána Žabku k odovzdaniu rozhodnutia z katastrálneho úradu od p. Kyklošovej.

Ďalej informoval, že volebné lístky sa budú tlačiť v piatok 26.7.2019.

Spýtal sa, či má ešte  niekto  pripomienky k príprave zhromaždenia – nik.

 K bodu 2

 Predseda informoval, že v pondelok vyvážal drevnú hmotu cca 300 m3, všetko kôrovcom napadnutá hmota v zmysle zákona o hospodárení v lesoch.

Dosiaľ sa nik neinformoval v kancelárii ohľadom spoločenstva a dozorná rada robí pravidelné štvrťročné kontroly.

 Začalo sa vyžínanie a ozvala sa p. Poláčková z Dlhej n. Kysucou, ktorej oznámil, že sa ozve po zhromaždení.  

K bodu 2

      Predseda sa poďakoval za účasť a ukončil zasadanie výboru.

 Zapísala :

  1. Mäkká

 Prítomní  za výbor :

Ing. Peter Chovanec  Predseda výboru

Slavka Mäkká, člen výboru

 Ján Žabka, člen výboru

 Peter Janáčik, Bc., člen výboru

 Ján Korman, člen výboru

Za  dozornú radu :   

Ing. Vladimír Valjašek

Ing. Milan Pospíšil

Mária Kyklošová

 

27.07.2019

N9-zápisnica scan

N9-zápisnica scan_bez

príloha č. 1 –Pozvánka

príloha č. 1 - Pozvánka

príloha č.2-Poverenie

príloha č. 2 - Poverenie