Čo robíme

Čo robíme

Ťažobná činnosť

V zmysle platného plánu starostlivosti o les (ďalej PSoL) vykonáva spoločnosť ťažobnú činnosť, úpravu rúbaní po ťažbe a následne zalesňovanie.

Časť rúbaní je zalesnená samonáletom (teraz propagovanou prirodzenou obnovou lesa a zachovanie pôvodnej biodiverzity lesa).

Ťažobná činnosť predstavuje na toto decénium cca 6.000 m3 vrátane prebierok. Ťažba je každoročne v značnej miere prekročená vzhľadom na nadmerný výskyt kôrovcovej kalamity, ktorú spôsobuje lykožrút smrekový resp. ostatné druhy.

Pri porovnaní s okolitými subjektmi, ktoré hospodária na lesných plochách, je naše spoločenstvo, čo sa týka zdravotného stavu lesa – je zatiaľ dobrý. Je potrebné však skonštatovať, že z dlhodobého hľadiska nie je možné zabrániť enormnému výskytu kôrovca a preto sa snažíme jeho výskyt eliminovať kladením lapákov a lapačov v lesných porastoch.

Pestovná činnosť

V tejto oblasti plníme všetky úlohy stanovené PSoL v zákonom stanovených termínoch. Zalesňovanie je prevádzané v zmysle zákona  do 2-och rokov po holoruboch (odkrytí rúbní). Je treba poznamenať, ako bolo spomenuté v ťažobnej činnosti, značná časť rúbaní je zalesňovaná samočinne náletom monokultúrou smreka. Takýto porast doplňujeme listnáčmi t.j. bukom, jaseňom, javorom a v poslednej dobe v nižšie položených porastoch (Pálenice) zalesňujeme dubom. V našej oblasti sa nadmerne darí smrekovcu opadavému, ale nedarí sa však dopestovať v značnej miere vo vyššie položených oblastiach borovicu. Mladé porasty do 5-rokov sú vyžínané a na jeseň chemicky ošetrené proti ohryzu divou zverou. Uvedené práce zabezpečujú sezónne zamestnankyne.

Budovanie a údržba lesných ciest

Prioritou v tejto oblasti je budovanie a udržiavanie hlavne zvážnic a protipožiarnych ciest. Uchádzali sme sa v minulosti o dotácie z fondov  EÚ, ale neuspeli sme v užšom výbere. Podstatnú časť financujeme z vlastných prostriedkov. Snažíme sa tieto cesty orientovať tak, aby boli zároveň cestami k existujúcim osadám a nespôsobovali eróziu pôdy. Veľkým problémom pri budovaní ciest je nevysporiadanie a certifikácia prístupových komunikácií k osadám, ktoré vedú cez naše územie. Z toho dôvodu nie je možné obmedziť pohyb cudzích dopravných prostriedkov, ktoré sa pohybujú po uvedených cestách a zvážniciach nezákonne.

V roku 2016 sme investovali viac ako 10.000,- € na opravu a rekonštrukciu ciest – cesta do Hutyrov, výrobová cesta s prepojením cesty pod Fípeš a na spevnenie skládok drevnej hmoty.