O nás

O nás

Z dostupných prameňov sa nedá presne datovať vznik spoločenstva. Podľa zápisu na pomníku vdp. Pavla Valiaška, vtedajšieho dekana v Nesluši je zrejmé, že spoločnosť evidovala už dávno pred r. 1882 a jej majetok bol zapísaný v pozemnoknižných vložkách č. 26, 30, 57, 80, 388, 389, 390, 392, 394, 395, 396, 399, 401, 402.

Nápis na pomníku je autentický, preto že pomník bol reštaurovaný v r. 1998 a vtedy na dolnej strane čela pomníku bol objavený nápis „MAJETEK V NESLUŠI SA NACHÁDZAJÚCI OD GRÓFA CZAKIEHO ODKÚPEL PRE NESLUŠSKÚ SPOLOČNOSŤ V R. 1882“.

Z iných zachovaných prameňov je isté, že majetok bol odkúpený za cenu 66.000,- zlatých. Zmluva o kúpe bola podpísaná v marci r. 1882 v Budapešti a v apríli r. 1882 v Budatíne – Nesluši.

Kúpených bolo 400 ha lesa, ktorý bol rozdelený na 800/800-tin t.j. 1/800-tina predstavovala ½ ha lesnej pôdy. Tento podiel časom zľudovel a v Nesluši sa uvádzal ako 1/8-ina. Zmluva – jej originál je zachovaný, avšak potomkovia bývalého predsedu ju nechcú pre súčasnú spoločnosť vydať. Posledný raz bola fotokópia zmluvy uvedená v týždenníku „Kysuce“ v r. 1993.

Postupne spoločnosť fungovala ako banka svojim členom v prípade potreby požičiavala peniaze bezúročne s tým, že peniaze do pokladne vrátili prípadne im boli odpočítané z výplaty dividend. Ak sa niekomu nepodarilo peniaze na dohodnutý čas vrátiť, prepadli jeho osminy v prospech spoločnosti.

Prečo Komposesorát ?

Komposesor z latinského slova znamená – spoluvlastník – teda spoluvlastníctvo komposesorát.

Zachovali sa účtovné knihy (viď príloha) od r. 1913, kde bol evidovaný celý pohyb peňazí tak, ako v jednoduchom účtovníctve. Niektoré spoločné parcely boli dané do prenájmu členov za poplatok – árendu. Árenda sa platila raz ročne podľa bonity pôdy.

Majetok komposesorátu bol v r. 1952 podľa zákona SNR znárodnený. Orná pôda pripadla JRD a lesy spravovali Štátne lesy na základe dohody o užívaní.

Poľnohospodárska pôda bola spoločníkom vrátená podľa reštitučných zákonov a lesy vzhľadom k tomu, že neboli znárodnené, boli užívacie a vlastnícke práva vrátené v r. 1991 späť pôvodným užívateľom.

Majetok komposesorátu bol vrátený v celom rozsahu, o čo sa zaslúžil hlavne pán Pavol Svrček, vtedajší člen výboru spoločne s pánom Viliamom Chovaňákom a Emilom Pučalíkom. V roku 1994 bol valným zhromaždením odvolaný pôvodný výbor a bol menovaný nový výbor v zložení Pavol Svrček, Emil Pučalík, Ján Žabka, Ing. Peter Chovanec a Jozef Valjašek. Predsedom sa stal Ing. Peter Chovanec, ktorý tento funkciu vykonával až do roku 2014. Postupne sa členovia výboru menili a v súčasnej dobe pracuje výbor v tomto zložení : Jozef Valjašek, Ján Žabka, Ing. Peter Chovanec, Slavka Mäkká a Pavol Ploštica. Predsedom je Pavol Ploštica.

V roku 1996 na valnom zhromaždení bolo odsúhlasené založenie s.r.o. s názvom :

Komposesorát Nesluša s.r.o., Nesluša 171. Spoločnosť s.r.o. organizuje a spravuje na základe zmluvy celú hospodársku a ekonomickú činnosť spoločnosti.

Kontrolou činnosti od roku 1994 je poverená trojčlenná revízna komisia, teraz dozorná rada, ktorá pracuje v tomto zložení : Ing. Vladimír Valjašek, Doc.Ing. Milan Pospíšil CsC, Mária Kyklošová.

V Nesluši 16.6.2014

Ing. Peter Chovanec

člen výboru