Aktuality

Aktuality

P O Z V Á N K A

na zasadnutie valného zhromaždenia

I.

V zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov výbor zvoláva valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa:

27.7. 2019 v Katolíckom kultúrnom dome v Nesluši o 9:00 hod.

Prezentácia od 08:00 hod.

 Program:

 • Otvorenie, schválenie programu,
 • Voľba pracovných orgánov – mandátová komisia, návrhová komisia, volebnej komisie, overovateľov zápisnice,
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločenstve z 1.2.2014 – zosúladenie so znením novely zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách,
 • Správa mandátovej komisie,
 • Voľba členov výboru,
 • Voľba členov dozornej rady,
 • Rôzne, diskusia,
 • Správa volebnej komisie,
 • Návrh na uznesenie,
 • Záver.

II.

Ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa § 15 ods. 2 Zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v aktuálnom znení, výbor v zmysle § 15 ods. 5, Zákona č. 97/2013 Z. z.  zvoláva mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 2.8.2019 v Katolíckom kultúrnom dome v Nesluši o 9:00 hod s tým istým programom, avšak s poukazom na ustanovenie § 15 ods. 5 „zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa § 14 ods. 7 písm. a), b), d), e), i) a j). Zákona č. 97/2013 Z. z.“.

III.

Rokovanie valného zhromaždenia je neverejné. Právo zúčastniť sa na rozhodovaní má každý spoluvlastník zapísaný v katastri nehnuteľnosti alebo právny nástupca vlastníka zapísaného v katastri nehnuteľnosti disponujúci právoplatným rozhodnutím o prevode/prechode vlastníctva.

Rokovania sa člen spoločenstva zúčastňuje osobne alebo na základe plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom. Úradne osvedčený podpis sa nevyžaduje, ak je podpis na plnomocenstve verifikovaný podpismi aspoň dvoch členov výboru alebo dozornej rady spoločenstva.

 1. Dodatok k zmluve o spoločenstve

Návrh dodatku Vám bol predložený s pozvánkou na zhromaždenie konané dňa 18.05.2019.

Prosíme o predkladanie podnetov alebo pripomienok k návrhu na znenie dodatku k Zmluve o spoločenstve  najneskôr do 5.7.2019, aby výbor na ich základe mohol pripraviť Znenie návrhu dodatku určené pre zasadnutie zhromaždenia a s dostatočným predstihom ho zverejnil na webovej adrese spoločenstva.

 1. Návrh kandidátov do orgánov spoločenstva

Žiadame členov, aby návrh kandidátov do orgánov spoločenstva predkladali výboru do 5.7.2019. Na základe návrhov výbor pripraví kandidačné listiny.

Ak člen bude navrhovať inú osobu ako seba, musí k návrhu doložiť aj písomný súhlas navrhovaného kandidáta, že s kandidatúrou súhlasí.

Kandidátov, samozrejme, bude možné navrhovať aj po 5.7.2019, dokonca aj na samotnom zhromaždení. Kandidáti navrhnutí neskôr však nemusia byť uvedení v kandidačnej listine pripravenej výborom.

V Nesluši: 5.6.2019  Za výbor :  Ing. Chovanec Peter, predseda pozemkového spoločenstva

 

Dodatok  č. 1 k Zmluve o pozemkovom spoločenstve z 1.2.2014 v znení so zapracovanými pripomienkami 

Bod 3.1. doterajší text sa nahrádza týmto textom:

 • Spoločná nehnuteľnosť je jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov. Spoločenstvo vedie zoznam nehnuteľností, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy.

Do zoznamu nehnuteľností sa zapisuje katastrálne územie, čísla listov vlastníctva alebo iných listín, na ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná nehnuteľnosť, parcelné čísla, druh a výmera pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti.

Body 3.2. a 3.3.: doterajší text sa nahrádza týmto textom:

 • Počet podielov spoločnej nehnuteľnosti
  • vo vlastníctve Slovenskej republiky: 0
  • vo vlastníctve neznámych vlastníkov 0                    
  • spravovaná podľa § 10 ods.6 Zákona o PS 0

3.3. Pri prevode a prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2 000 m2; zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia než 2 000 m2.

Bod 4.4. doterajší text sa nahrádza týmto textom:

 • Pomer účasti členov Spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúci z členstva v Spoločenstve je vyjadrený ich podielmi na spoločnej nehnuteľnosti. Podiel na spoločnej nehnuteľnosti člena sa vypočíta ako súčet výmier jeho podielov jednotlivých pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti. Podiel člena na spoločnej nehnuteľnosti sa vyjadruje v metroch štvorcových podielom na spoločnej nehnuteľnosti.

Bod 4.8.:  Na konci prvej vety sa bodka nahrádza čiarkou a vkladá sa tento text: „ktorý tvorí súčasť tejto zmluvy ako jej príloha.“

Za bod 4.8.4. sa vkladá nový bod 4.8.5. a 4.8.6., ktoré znejú:

4.8.5. právny predchodca člena spoločenstva

4.8.6. spôsob vyplatenia podielu na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva,

Doterajší bod 4.8.5. sa označuje ako bod 4.8.7.

Bod 4.10.:  doterajší text sa nahrádza týmto textom:

4.10. Spoločenstvo zverejní na svojom webovom sídle znenie zmluvy o spoločenstve ako aj ostatných schválených interných dokumentov. Spoločenstvo vydá členovi na základe jeho požiadania listinné vyhotovenie zmluvy a ostatných dokumentov Vyhotovenie zmluvy o spoločenstve alebo vyhotovenie stanov možno členovi spoločenstva vydať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v závislosti od požiadavky člena a v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa požiadania. Náklady s tým spojené hradí člen.

4.11. Člen má právo nahliadať a žiadať kópie dokladov týkajúcich sa činnosti spoločenstva ako aj spoločnosti KOMPOSESORÁT Nesluša, s.r.o., IČO: 36002402. Spoločenstvo je povinné poskytnúť tieto doklady do 30 dní odo dňa nahliadnutia a vyžiadania a to buď v elektronickej alebo listinnej podobe v závislosti od technických možností a požiadavky člena. Náklady s tým spojené hradí člen.

4.12. Výbor je povinný v účtovej evidencii dôsledne a preukázne evidovať rozpočítanie výnosov a nákladov spoločenstva ako aj spoločnosti KOMPOSESORÁT Nesluša , s.r.o., IČO: 36002402 a tieto preukázať.

Bod 5.3.: doterajšie znenie sa nahrádza týmto textom:

Do orgánov spoločenstva môžu byť volené fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré sú členmi spoločenstva, a najneskôr v deň voľby písomne oznámili spoločenstvu svoju kandidatúru. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva. Členstvo v orgánoch spoločenstva zaniká uplynutím funkčného obdobia orgánu spoločenstva, odvolaním, smrťou fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby alebo písomným oznámením o vzdaní sa členstva. Dĺžka funkčného obdobia volených orgánov Spoločenstva je päť (5) rokov a začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zvolení do funkcie.

Čl. 6: doterajší text sa nahrádza týmto textom:

Článok 6.

Zhromaždenie

 

 • Zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločenstva. Skladá sa zo všetkých členov Spoločenstva.
 • Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva, fond, ak fond spravuje podiely na spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá, a správcu, ak správca vykonáva práva vlastníka k podielom na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia (ďalej len „oznámenie“) na obvyklom mieste uverejnenia (úradná tabuľa spoločenstva) , na svojom webovom sídle alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou; obvyklé miesto uverejnenia určí spoločenstvo v stanovách. Výbor je povinný informovať okresný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania.
 • Výbor v oznámení a pozvánke na zasadnutie zhromaždenia (ďalej len „pozvánka“) uvedie
  • názov a sídlo spoločenstva,
  • miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia,
  • údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia,
  • program zasadnutia zhromaždenia
  • poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.
  • Informáciu, že ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2 Zákona č. 97/2013 Z.z.z v aktuálnom znení, považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu; zároveň uvedie miesto, dátum a hodinu konania ďalších čiastkových schôdzí.
  • Informáciu, ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti ponúka svoj podiel prostredníctvom výboru alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu.

 

 • Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtinu hlasov všetkých členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada.

 

 • Do pôsobnosti zhromaždenia patrí najmä:
  • schvaľovať zmluvu o Spoločenstve a jej zmeny,
  • schvaľovať stanovy a ich zmeny,
  • voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov Spoločenstva. Náhradníkmi voleného orgánu sú kandidáti, ktorí neboli zvolení za člena a to podľa poradia získaných hlasov
  • rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti
  • rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti
  • rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej a nakladaní s majetkom spoločenstva,
  • rozhodovať o uzatvorení a skončení nájomnej alebo obdobnej zmluvy s dobou trvania nájmu viac ako 5 rokov, pokiaľ zhromaždenie týmto rozhodovaním nepoverí výbor
  • schvaľovať účtovnú závierku,
  • rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty,
  • rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva
  • rozhodovať o zrušení spoločenstva,
  • rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.
 • Rozhodovanie podľa bodov 6.5.1, 6.5.2, 6.5.4, 6.5.9., 6.5.10., 6.5.11. je rozhodovaním o zásadných otázkach Spoločenstva.
 • O zásadných otázkach Spoločenstva zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov Spoločenstva. V ostatných prípadoch sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov Spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá Slovenský pozemkový fond.
 • Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní zhromaždenia rovnaký pomer hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností. Spoločenstvo, ktoré je členom seba samého, nemá pri rozhodovaní zhromaždenia žiadne hlasy.

Čl. 7.: Doterajší text sa nahrádza týmto textom:

Čl.7 

Čiastkové schôdze, korešpondenčné hlasovanie

 • Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Program čiastkových schôdzí musí byť rovnaký. Každý člen Spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane použijú ustanovenia o zvolávaní zhromaždenia.

 

 • Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. Výbor k pozvánke pripojí
  • materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať,
  • hlasovacie lístky
  • návratovú obálku
 • Výbor v pozvánke uvedie dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová obálka s hlasovacím lístkom, a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka. Na zvolanie zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 6.

Čl.8 : doterajší text sa nahrádza týmto textom

Článok 8.

Mimoriadne zhromaždenie

 • Na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia sa primerane vzťahuje čl.6
 • Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenia zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa čl. 6.6.

Vložíme Článok 8a tohto znenia:

Článok 8a

Rokovanie zhromaždenia

 1. Rokovanie zhromaždenia vedie zvolávateľ alebo ním poverená osoba (predsedajúci).
 2. Na začiatku zasadnutia zhromaždenie volí svoje pracovné orgány najmä mandátovú, návrhovú, volebnú komisiu, zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice. Overovatelia sa nemusia voliť, ak sa o zasadnutí vyhotovuje notárska zápisnica. Skrutátorov určuje zvolávateľ. Zhromaždenie môže určených skrutátorov zmeniť alebo doplniť.
 3. V priebehu zasadnutia zhromaždenia k prerokúvanému bodu má každý člen právo sa prihlásiť o slovo a predniesť svoj názor, pripomienku či návrh. K prerokúvanému bodu môže člen vystúpiť iba raz. Predsedajúci je povinný členovi vystúpenie za podmienok daných touto zmluvou umožniť.
 4. Program zasadnutia sa v porovnaní s programom uvedeným v pozvánke o zasadnutí môže meniť iba za predpokladu, že zmenený program nebude výrazne odlišný od programu uvedeného v pozvánke. Do programu zasadnutia nemožno doplniť rozhodovanie o zásadných otázkach spoločenstva (bod 6.6.), ak tieto body neboli súčasťou pozvánky. Program nemožno meniť ak sa zasadnutie zhromaždenia koná formou čiastkových schôdzí ibaže by totožná zmena programu bola schválená na všetkých čiastkových schôdzach.
 5. Predsedajúci zodpovedá za plynulý priebeh zasadnutia a preto najmä môže dĺžku diskusného príspevku časovo obmedziť a dať hlasovať o viacerých návrhoch naraz. Zhromaždenie môže kedykoľvek toto opatrenie predsedajúceho zmeniť alebo zrušiť.
 6. O rokovaní zhromaždenia zvolávateľ do 10 dní od jeho konania vyhotoví zápisnicu, ktorá obsahuje:
 • miesto a čas zasadnutia
 • označenie predsedajúceho a pracovných orgánov zasadnutia
 • výsledky hlasovania, pokiaľ je to možné, uvedú sa mená tých, ktorí hlasovali proti jednotlivým rozhodnutiam
 • opis priebehu rokovania
 • znenie prijatých rozhodnutí
 1. Súčasťou zápisnice je prezenčná listina prítomných členov vrátane plnomocenstiev členov zastúpených. Zápisnicu podpisuje zapisovateľ a overovatelia, ktorí svojim podpismi potvrdzujú, že obsah zápisnice a prijatých uznesení zodpovedá skutočnosti. Ak sa o priebehu zasadnutia vyhotovuje notárska zápisnica podpis overovateľov sa nevyžaduje.
 2. Spoločenstvo je povinné zápisnicu zverejniť na webovej adrese spoločenstva. Spoločenstvo zašle zápisnicu každému členovi, ktorý o ňu požiada. Náklady spojené s vyhotovením písomného znenia a jeho doručením hradí žiadateľ.

Čl. 9: doterajší text sa nahrádza týmto textom:

Článok 9

Výbor

 • Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom Spoločenstva
 • Výbor:
 • riadi činnosť Spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje Zákon, táto Zmluva alebo stanovy Spoločenstva, alebo o ktorých rozhodne zhromaždenie, ak nie sú Zákonom o PS zverené iným orgánom Spoločenstva,
 • zabezpečuje plnenie povinností Spoločenstva vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, Zmluvy a stanov Spoločenstva a
 • vykonáva rozhodnutia zhromaždenia.
 • Výbor koná za členov Spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach:
 • podnikania na spoločnej nehnuteľnosti,
 • spoločného užívania spoločnej nehnuteľnosti a
 • obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva spoločnej nehnuteľnosti.
 • zastupuje členov spoločenstva, okrem členov spoločenstva podľa § 10 ods. 1 a 2 Zákona o PS vo veciach nadobúdania časti spoločnej nehnuteľnosti, ktorej vlastníctvo je sporné
 • uzatvára v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10, ak tak rozhodlo zhromaždenie

 

 • Výbor má päť členov.
 • Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov.
 • Za výbor koná navonok predseda Spoločenstva volený výborom z jeho členov. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu a ďalšieho člena výboru.
 • Predsedu Spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapásaný v registri.
 • Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu.
 • Ak výboru uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový výbor, alebo výbor nemá počet členov podľa bodu 9.4. a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia nového výboru alebo člena výboru môže výbor vykonávať len
  • úkony smerujúce k zvolaniu zasadnutia zhromaždenia na voľbu výboru alebo člena výboru,
  • náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa,
  • úkony súvisiace s plnením daňovej povinnosti.

 

Čl.10: doterajší text sa nahrádza týmto znením

 

Článok 10.

Dozorná rada

 

 • Dozorná rada je kontrolný orgán Spoločenstva
 • Dozorná rada má troch (3) členov.
 • Členom dozornej rady môže byť aj iná osoba ako člen Spoločenstva. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi Spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi Spoločenstva.
 • Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.
 • Dozorná rada zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu.

 

 • Dozorná rada:
 • kontroluje všetku činnosť Spoločenstva a jeho orgánov,
 • prerokúva podnety a sťažnosti členov Spoločenstva a
 • upozorňuje výbor na zistené nedostatky, navrhuje výboru spôsob ich odstránenia a určuje lehotu na ich odstránenie.
 • Dozorná rada je povinná predkladať zhromaždeniu správy o kontrolnej činnosti a o zistených a odstránených nedostatkoch.
 • Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak:
 • dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku Spoločenstva,
 • je podozrenie, že došlo k porušeniu všeobecne záväzného právneho predpisu, Zmluvy alebo stanov Spoločenstva,
 • výbor v určenej lehote nezaistí nápravu zistených nedostatkov alebo
 • sú závažne ohrozené záujmy Spoločenstva a jeho členov.
 • Dozorná rada má v takom prípade povinností výboru podľa § 14 ods. 2,4,6 Zákona č. 97/2013 Z.z.
 • Dozorná rada zvolá zasadnutie zhromaždenia, ak ju o to požiada splnomocnený zástupca členov spoločenstva podľa § 14 ods. 5. Z8kona č. 97/2013 Z.z.
 • Ak dozornej rade uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolená nová dozorná rada, a dozorná rada nemá počet členov podľa bodu 10.2. a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia novej dozornej rady alebo člena dozornej rady môže vykonávať len oprávnenia podľa § 17 ods. 5 Z8kona č. 97/2013 Z.z.

 

Čl. 11: DO čl. 11 sa vkladajú nové body, ktoré znejú:

11.3. Podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností.

Čl. 14:

Bod 14.8.: Vypúšťa sa slovo „valným“

Vkladá sa nový bod 14.9., ktorý znie:

14.9. Dodatok č. 1 z Zmluve bol schválený zhromaždením spoločenstva dňa  00.00.2019.

 

Informácia o  výsledku hlasovania spoločnosti

Informácia o výsledku hlasovania spoločnosti

 

Správa zo sčítania hlasov

Správa zo sčítania hlasov

 

Oznámenie návrhov zmien zmluvy v spoločenstve

navrhy_zmeny_zmluvy

 

STANOVISKO

k listu Štefana KUBALU a spol. zo dňa 1.7.2019

Vážení členovia,

obdržali sme Vás informáciu, že niektorým členom bol doručený list skupiny piatich osôb (Štefan Kubala, Pavol Martinček, Miroslav Karas, Ladislav Kubala, Milan Pučala), ktorým tieto osoby osočujú doterajšie hospodárenie Komposesorátu.

Po oboznámení sa s obsahom tejto „listiny“, považujeme za potrebné uviesť následovné.

Pisatelia píšu, že „majú pochybnosti či spôsob hospodárenia formou dcérske spoločnosti je správny a prípustný“. 

Na poslednom zasadnutí zhromaždenia si táto skupina na rokovanie doviedla svojho advokáta, ktorý na úvod rokovania túto formu spochybňoval, avšak priamo na rokovaní boli jeho argumenty vyvrátené, čo nakoniec advokát tejto skupinky aj priznal. Žiadne z jeho tvrdení  nebolo podložené konkrétnym zákonom.

Pravdou je, že spoločnosť Komposesorát s.r.o. sme si založili v roku 1996, pretože to bolo z hľadiska daňového a účtovného pre členov výhodné. Rovnako výhodné  to je aj dnes. Samozrejme, že členovia môžu kedykoľvek túto spoločnosť zrušiť, ale treba mať na zreteli, že zmenou formy „účtovania“ a zvýši daňové zaťaženie a znížia výplaty „dividend“ vyplácaných formou nájomného o 20%. 

Je len vecou členov, či sú na zníženie svojich výplat pripravení.

Nie je pravdou, že by členovia tejto skupinky nemali priamy vplyv na hospodárenie. Každý člen má právo sa zúčastňovať riadenia činnosti spoločenstva a byť zvolený do jeho orgánov. Hospodárenie spoločenstva riadi výbor a aj výbor priamo zodpovedá za všetku činnosť, pričom sa riadi uzneseniami valného zhromaždenia.

Každý člen má právo kedykoľvek si skontrolovať všetky doklady a dokumenty spoločenstva vrátane jeho dcérskej obchodnej spoločnosti.

Skupinke sa nepáči, že na hlasovacích lístkoch sú predtlačené mená kandidátov. Treba povedať, že je to výbor, ktorý zodpovedá za plynulý priebeh rokovania zhromaždenia a preto pripravuje aj kandidačné listiny, kde sa uvádzajú mená osôb, ktoré záujem o kandidatúru prejavili alebo boli s ich súhlasom navrhnutí. Preto aj v pozvánke sme Vás oslovili s návrhom, aby ste kandidátov do volených orgánov navrhovali. Pokiaľ boli kandidáti navrhnutí, sú budú uvedení na hlasovacích lístkoch. Samozrejme, že na rokovaní zhromaždenia je možné doplniť akéhokoľvek ďalšieho kandidáta, ktorý bude s kandidatúrou súhlasiť.

Nie je pravdou, že by z posledného zasadnutia odišla väčšina ľudí, ako tvrdí skupinka. Tí, ktorí sa rokovania zúčastnili vedia, kde je pravda a vedia kto a za akých okolností odišiel.

 

„Stanovisko Odborného lesného hospodára (OLH) Ing. Račka Jána“:

Dôrazne sa ohradzujem proti tvrdeniu skupiny spoluvlastníkov, že stav nášho lesa je žalostný. Z mojej pozície, nemám možnosť ovplyvniť prvotné napr. vetrové a snehové kalamity a následne napadnutie podkôrnikovým hmyzom. Napadnutie lesa podkôrnym hmyzom, je celoslovenský problém a my ani ako spoločenstvo ho nevieme ovplyvniť. Stačí sledovať médiá, kde je denne rozoberaný stav lesov ovplyvnený environmentálnymi a klimatickými zmenami.

Celé obhospodarovanie lesa, prebieha podľa platného Plánu starostlivosti o les (PSL). Celá ťažba, je náhodná, a teda je spôsobená náhodnými činiteľmi, kde podľa zákona o lesoch č. 326/2005 Z. z., môže majiteľ resp. obhospodarovateľ lesa po prekročení etátu (objem dreva na 10 rokov), vykonávať už len náhodnú ťažbu alebo mimoriadnu ťažbu. Toto je v spoločenstve Komposesorátu Nesluša plnené. Čo sa týka ťažby surového dreva, tak ako uvádzajú odosielatelia listu, nie je pravdou. Ťažia sa len aktívne chrobačiare, teda stromy, ktoré je ž napadnutý podkôrnikovým hmyzom, a už suché stromy.

K uzatváraniu zmlúv:

Z historického hľadiska, vždy boli od roku 1882 prenajímané pozemky tretím osobám, ktoré na nich hospodárili. Jedná sa o pozemky poľnohospodársky využívateľné a zmluvy boli odsúhlasené od prvého (nového) založenia našej spoločnosti t.j. od roku 1994. Nájom bol schválený hneď pri založení spoločenstva. 

 

Stanovisko predsedu dozornej rady:

Dôrazne sa ohradzujem, ako predseda dozornej rady, proti tvrdeniu odosielateľov, že kontrolné mechanizmy vo výbore a dozornej rade nefungujú. Z osobnej skúsenosti, môžem potvrdiť, že taká kontrola a fungovanie dozornej rady počas môjho funkčného obdobia nefungujú v žiadnom inom spoločenstve. Pravidelne, na mesačnej báze, sú kontrolované všetky činnosti spoločenstva fyzicky a raz za štvrťrok, je napísaná správa ktoré sa pravidelne predkladá výboru aj s návrhom opatrení, v prípade že boli zistené nedostatky s termínom odstránenia. Všetky správy sú k dispozícií u mňa ako predsedu dozornej rady, (Ing. Valjašek Vladimír), a kedykoľvek je do nich možné nahliadnuť.

            Za celé trvanie môjho funkčného obdobia, som nedostal ani jednu žiadosť na kontrolu činnosti dozornej rady, preto považujem toto tvrdenie za zavádzajúce a scestné.

V Nesluši: 18.7.2019

 

Ing Raček Ján                   Ing. Valjašek Vladimír          Ing. Chovanec Peter

Odborný lesný hospodár    predseda dozornej rady    predseda spoločenstva               

 

„Z á p i s n i c a   zo  zasadania výboru  – zo dňa 23.07.2019“

KOMPOSESORÁT NESLUŠA pozemkové spoločenstvo, 023 41 Nesluša 171,

IČO 35 66  42 91, IČO 36 00 24 02 s.r.o.

Z á p i s n i c a   zo  zasadania výboru  – zo dňa 23.07.2019

Program :

1/   Príprava zhromaždenia

2/   Hospodárenie v lese

3/   Záver

K bodu 1/

     Predseda informoval, že pozvánky boli odoslané v termíne  a oznámil, že výbor je zodpovedný za riadny priebeh zhromaždenia podľa pozvánky.

Oznámil, že požiadal JUDr. M.Chovanca, aby viedol zhromaždenie a notárku JUDr. Vrlíkovú, ktorá bude zapisovať zápisnicu zhromaždenia. Prítomní súhlasili.

Taktiež príde i ekonómka.

Informoval, že 5-ti členovia nášho spoločenstva ( Štefan Kubala…) rozposlali niektorým členom spoločenstva osočujúci list na ktorý predseda reagoval  napísaním svojho stanoviska, ktoré je prílohou tohto zápisu a bude nafotený pri stoloch prezentácie.

 Pri stole č. 1 budú pri prezentácii : Ján Žabka, Michal Žabka, Marián Játi.

Stôl č. 2 : Ing. Milan Pospíšil, Bc. Peter Janáčik, Daniel Králik.

Stôl č. 3 : Ján Korman, Slavka Mäkká, Peter Pijak ml.

 1. Mäkká informovala, že je PN, tak ešte nevie, či bude mať možnosť byť na zhromaždení, nakoľko nemá vychádzky v tom čase. Ešte bude informovať v piatok, po návšteve lekára.

Mandátová komisia : Žabka Ján, Ján Korman, Stanislav Korenný.

Návrhová komisia : Ing. Milan Pospíšil, Káčeríková Lýdia, Balošák Peter, Jantošík Rudolf.

Volebná komisia : Bc. Peter Pijak, Silvia Pokorná, František Ďuriak, Peter Chovanec ml., Ing. Jozef Svrček.

Skrutátori sa doplnia v piatok 26.7.2019.

Predseda prečítal dosiaľ doručené návrhy kandidatúry do výboru a dozornej rady.

 1. Mäkká informovala, že ešte do dnešného dňa nedostala kópiu rozhodnutia katastrálneho úradu p. Kyklošovej a Mindeka, ktoré bolo odovzdané na zhromaždení 18.5.2019 a taktiež ani splnomocnenia a prezenčnú listinu.

 Predseda vyzval Jána Žabku k odovzdaniu rozhodnutia z katastrálneho úradu od p. Kyklošovej.

Ďalej informoval, že volebné lístky sa budú tlačiť v piatok 26.7.2019.

Spýtal sa, či má ešte  niekto  pripomienky k príprave zhromaždenia – nik.

 K bodu 2

 Predseda informoval, že v pondelok vyvážal drevnú hmotu cca 300 m3, všetko kôrovcom napadnutá hmota v zmysle zákona o hospodárení v lesoch.

Dosiaľ sa nik neinformoval v kancelárii ohľadom spoločenstva a dozorná rada robí pravidelné štvrťročné kontroly.

 Začalo sa vyžínanie a ozvala sa p. Poláčková z Dlhej n. Kysucou, ktorej oznámil, že sa ozve po zhromaždení.  

K bodu 2

      Predseda sa poďakoval za účasť a ukončil zasadanie výboru.

 Zapísala :

 1. Mäkká

 Prítomní  za výbor :

Ing. Peter Chovanec  Predseda výboru

Slavka Mäkká, člen výboru

 Ján Žabka, člen výboru

 Peter Janáčik, Bc., člen výboru

 Ján Korman, člen výboru

Za  dozornú radu :   

Ing. Vladimír Valjašek

Ing. Milan Pospíšil

Mária Kyklošová