Aktuality

Aktuality

 

Pozvánka na valné zhromaždenie

 

Správa DR za r. 2018

Správa predsedu za r. 2018

Správa o výsledku hospodárenia za r. 2018

Zmluva o PS – novela_25320198324_10_28.doc

Dodatok č. 1 k Zmluve o pozemkovom spoločenstve z 1.2.2014

Bod 3.1. doterajší text sa nahrádza týmto textom:
3.1. Spoločná nehnuteľnosť je jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z viacerých samostatných pozemkov. Spoločenstvo vedie zoznam nehnuteľností, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy.
Do zoznamu nehnuteľností sa zapisuje katastrálne územie, čísla listov vlastníctva alebo iných listín, na ktorých je v katastri nehnuteľností zapísaná spoločná nehnuteľnosť, parcelné čísla, druh a výmera pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti.

Bod. 3.2.: doterajší text sa nahrádza týmto textom:
3.2. Pri prevode a prechode podielu na spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2 000 m2; zlúčením podielov môže vzniknúť podiel, ktorému zodpovedá výmera menšia než 2 000 m2.
Bod 4.4. doterajší text sa nahrádza týmto textom:
4.4. Pomer účasti členov Spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúci z členstva v Spoločenstve je vyjadrený ich podielmi na spoločnej nehnuteľnosti. Podiel na spoločnej nehnuteľnosti člena sa vypočíta ako súčet výmer jeho podielov jednotlivých pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti. Podiel člena na spoločnej nehnuteľnosti sa vyjadruje v metroch štvorcových podielom na spoločnej nehnuteľnosti.

Bod 4.8.: Na konci prvej vety sa bodka nahrádza čiarkou a vkladá sa tento text: „ktorý tvorí súčasť tejto zmluvy ako jej príloha.“
Za bod 4.8.4. sa vkladá nový bod 4.8.5. a 4.8.6., ktoré znejú:
4.8.5. právny predchodca člena spoločenstva
4.8.6. spôsob vyplatenia podielu na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva,
Doterajší bod 4.8.5. sa označuje ako bod 4.8.7.
Bod 4.10.: doterajší text sa nahrádza týmto textom:
4.10. Spoločenstvo vydá na požiadanie členovi spoločenstva jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve a jedno vyhotovenie stanov, ak ich spoločenstvo vydalo; vyhotovenie zmluvy o spoločenstve alebo vyhotovenie stanov možno členovi spoločenstva vydať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.“.
Bod 5.3.: doterajšie znenie sa nahrádza týmto textom:
5.1. 5.2. Do orgánov spoločenstva môžu byť volené fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré sú členmi spoločenstva, a najneskôr v deň voľby písomne oznámili spoločenstvu svoju kandidatúru. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva. Členstvo v orgánoch spoločenstva zaniká uplynutím funkčného obdobia orgánu spoločenstva, odvolaním, smrťou fyzickej osoby, zánikom právnickej osoby alebo písomným oznámením o vzdaní sa členstva. Dĺžka funkčného obdobia volených orgánov Spoločenstva je päť (5) rokov a začína prvým dňom mesiaca nasledujúceho po zvolení do funkcie.

Čl. 6: doterajší text sa nahrádza týmto textom:

Článok 6.
Zhromaždenie

6.1. Zhromaždenie je najvyšším orgánom Spoločenstva. Skladá sa zo všetkých členov Spoločenstva.
6.2. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor najmenej raz za rok. Výbor je povinný pozvať na zasadnutie zhromaždenia najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia všetkých členov spoločenstva, fond, ak fond spravuje podiely na spoločnej nehnuteľnosti alebo spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo s nimi nakladá, a správcu, ak správca vykonáva práva vlastníka k podielom na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti. Výbor najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia (ďalej len „oznámenie“) na obvyklom mieste uverejnenia (úradná tabuľa spoločenstva) , na svojom webovom sídle alebo v médiu s celoštátnou pôsobnosťou; obvyklé miesto uverejnenia určí spoločenstvo v zmluve, alebo v stanovách. Výbor je povinný informovať okresný úrad o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní odo dňa jeho konania.
6.3. Výbor v oznámení a pozvánke na zasadnutie zhromaždenia (ďalej len „pozvánka“) uvedie
6.3.1. názov a sídlo spoločenstva,
6.3.2. miesto, dátum a hodinu zasadnutia zhromaždenia,
6.3.3. údaj, či ide o čiastkovú schôdzu alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia,
6.3.4. program zasadnutia zhromaždenia
6.3.5. poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.
6.3.6. Informáciu, že ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 ods. 2 Zákona č. 97/2013 Z.z.z v aktuálnom znení, považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu; zároveň uvedie miesto, dátum a hodinu konania ďalších čiastkových schôdzí.
6.3.7. Informáciu, ak vlastník podielu na spoločnej nehnuteľnosti ponúka svoj podiel prostredníctvom výboru alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu.

6.4. Výbor je povinný zvolať zasadnutie zhromaždenia, ak ho o to písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtinu hlasov všetkých členov spoločenstva, v termíne, ktorý navrhnú členovia spoločenstva. Ak výbor nezvolá zasadnutie zhromaždenia alebo ak ho zvolá v inom termíne, na ktorom sa nedohodol s členmi spoločenstva, ktorí ho o zvolanie zasadnutia zhromaždenia požiadali, zasadnutie zhromaždenia zvolá splnomocnený zástupca členov spoločenstva alebo dozorná rada.

6.5. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí najmä:
6.5.1. schvaľovať zmluvu o Spoločenstve a jej zmeny,
6.5.2. schvaľovať stanovy a ich zmeny,
6.5.3. voliť a odvolávať členov a náhradníkov členov orgánov Spoločenstva,
6.5.4. rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti
6.5.5. rozhodovať o poverení spoločenstva konať vo veci nadobudnutia vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti
6.5.6. rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva,
6.5.7. schvaľovať účtovnú závierku,
6.5.8. rozhodovať o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty,
6.5.9. rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva
6.5.10. rozhodovať o zrušení spoločenstva,
6.5.11. rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným orgánom spoločenstva.
6.6. Rozhodovanie podľa bodov 6.5.1, 6.5.2, 6.5.4, 6.5.9., 6.5.10., 6.5.11. je rozhodovaním o zásadných otázkach Spoločenstva.
6.7. O zásadných otázkach Spoločenstva zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov Spoločenstva. V ostatných prípadoch sa rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov členov Spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá Slovenský pozemkový fond.
6.8. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní zhromaždenia rovnaký pomer hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností. Spoločenstvo, ktoré je členom seba samého, nemá pri rozhodovaní zhromaždenia žiadne hlasy.

Čl. 7.: Doterajší text sa nahrádza týmto textom:
Článok 7.
Čiastkové schôdze, korešpondenčné hlasovanie
7.1. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Program čiastkových schôdzí musí byť rovnaký. Každý člen Spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane použijú ustanovenia o zvolávaní zhromaždenia.

7.2. Výbor môže rozhodnúť o uskutočnení zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania. Výbor k pozvánke pripojí
7.2.1. materiály, o ktorých má zhromaždenie rokovať,
7.2.2. hlasovacie lístky
7.2.3. návratovú obálku
7.3. Výbor v pozvánke uvedie dátum, do ktorého má byť odoslaná návratová obálka s hlasovacím lístkom, a poučenie o spôsobe hlasovania a úprave hlasovacieho lístka. Na zvolanie zasadnutia zhromaždenia formou korešpondenčného hlasovania sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. 6.


Čl.8 : doterajší text sa nahrádza týmto textom

Článok 8.
Mimoriadne zhromaždenie

8.1. Na zvolanie mimoriadneho zasadnutia zhromaždenia sa primerane vzťahuje čl.6
8.2. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenia zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa čl. 6.6.


Čl. 9: doterajší text sa nahrádza týmto textom:


Článok 9
Výbor

9.1 Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom Spoločenstva
9.2 Výbor:
9.2.1 riadi činnosť Spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje Zákon, táto Zmluva alebo stanovy Spoločenstva, alebo o ktorých rozhodne zhromaždenie, ak nie sú Zákonom o PS zverené iným orgánom Spoločenstva,
9.2.2 zabezpečuje plnenie povinností Spoločenstva vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, Zmluvy a stanov Spoločenstva a
9.2.3 vykonáva rozhodnutia zhromaždenia.
9.3 Výbor koná za členov Spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach:
9.3.1 podnikania na spoločnej nehnuteľnosti,
9.3.2 spoločného užívania spoločnej nehnuteľnosti a
9.3.3 obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva spoločnej nehnuteľnosti.
9.3.4 zastupuje členov spoločenstva, okrem členov spoločenstva podľa § 10 ods. 1 a 2 Zákona o PS vo veciach nadobúdania časti spoločnej nehnuteľnosti, ktorej vlastníctvo je sporné
9.3.5 uzatvára v mene spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti zmluvu o prevode vlastníctva podielu na spoločnej nehnuteľnosti podľa § 9 ods. 10, ak tak rozhodlo zhromaždenie

9.4 Výbor má päť členov.
9.5 Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva volí výbor zo svojich členov.
9.6 Za výbor koná navonok predseda Spoločenstva volený výborom z jeho členov. Ak je na právny úkon, ktorý robí výbor, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis predsedu.
9.7 Predsedu Spoločenstva v čase jeho neprítomnosti zastupuje poverený člen výboru zapásaný v registri.
9.8 Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu.
9.9 Ak výboru uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolený nový výbor, alebo výbor nemá počet členov podľa bodu 9.4. a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia nového výboru alebo člena výboru môže výbor vykonávať len
9.9.1. úkony smerujúce k zvolaniu zasadnutia zhromaždenia na voľbu výboru alebo člena výboru,
9.9.2. náhodnú ťažbu a činnosť zameranú na ochranu lesa,
9.9.3. úkony súvisiace s plnením daňovej povinnosti.

Čl.10: doterajší text sa nahrádza týmto znením
Článok 10.
Dozorná rada

10.1 Dozorná rada je kontrolný orgán Spoločenstva
10.2 Dozorná rada má troch (3) členov.
10.3 Členom dozornej rady môže byť aj iná osoba ako člen Spoločenstva. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi Spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi Spoločenstva.
10.4 Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.
10.5 Dozorná rada zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu.

10.6 Dozorná rada:
10.2.1 kontroluje všetku činnosť Spoločenstva a jeho orgánov,
10.2.2 prerokúva podnety a sťažnosti členov Spoločenstva a
10.2.3 upozorňuje výbor na zistené nedostatky, navrhuje výboru spôsob ich odstránenia a určuje lehotu na ich odstránenie.
10.7 Dozorná rada je povinná predkladať zhromaždeniu správy o kontrolnej činnosti a o zistených a odstránených nedostatkoch.
10.8 Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie, ak:
10.5.1 dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku Spoločenstva,
10.5.2 je podozrenie, že došlo k porušeniu všeobecne záväzného právneho predpisu, Zmluvy alebo stanov Spoločenstva,
10.5.3 výbor v určenej lehote nezaistí nápravu zistených nedostatkov alebo
10.5.4 sú závažne ohrozené záujmy Spoločenstva a jeho členov.
10.5.5 Dozorná rada má v takom prípade povinností výboru podľa § 14 ods. 2,4,6 Zákona č. 97/2013 Z.z.
10.9 Dozorná rada zvolá zasadnutie zhromaždenia, ak ju o to požiada splnomocnený zástupca členov spoločenstva podľa § 14 ods. 5. Z8kona č. 97/2013 Z.z.
10.10 Ak dozornej rade uplynulo funkčné obdobie a nie je zvolená nová dozorná rada, a dozorná rada nemá počet členov podľa bodu 10.2. a na uvoľnené miesto nenastúpil náhradník, až do zvolenia novej dozornej rady alebo člena dozornej rady môže vykonávať len oprávnenia podľa § 17 ods. 5 Z8kona č. 97/2013 Z.z.
Článok 11.
Do čl. 11 sa vkladajú nové body, ktoré znejú:
11.3. Podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností.
Čl. 14:
Bod 14.8.: Vypúšťa sa slovo „valným“
Vkladá sa nový bod 14.9., ktorý znie:
14.9. Dodatok č. 1 z Zmluve bol schválený zhromaždením spoločenstva dňa 18.05.2019.