Aktuality

Aktuality

OZNAM

            Výbor Komposesorát Nesluša pozemkové spoločenstvo, Nesluša 171, 023 41 Nesluša, IČO: 35 66 42 91, Reg. Okresný úrad Žilina, odbor pozemkový a lesný, vl. č. R-0013/504 pod č. j. 2014/0065-L-02/BAM (ďalej len „Pozemkové spoločenstvo“)na základe § 14 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov, zvoláva Zhromaždenie  spoluvlastníkov podielov Pozemkového spoločenstva na deň:

27. apríla 2019 v Katolíckom kultúrnom dome v Nesluši o 9:00 hod.

Prezentácia od 08:00 hod.

Schválené výborom dňa 20. februára 2019
Výbor Komposesorátu Nesluša
pozemkové spoločenstvo


Vzhľadom k tomu, že orgánom spoločenstva t.j. Výboru a Dozornej rade končí funkčné volebné obdobie, podľa § 13 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov sa môžu členovia  i nečlenovia spoločenstva prihlásiť písomne do orgánov spoločenstva teda Výboru a Dozornej rady najneskôr  

        do  23. apríla 2019 do kancelárie PS  a neskôr  v zmysle zákona.

Podmienky na prijatie vyplývajú z § 13 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov „Do orgánov spoločenstva podľa odseku 1 písm. b) až d) tzn. Výbor, Dozorná rada iné org. Spol. zriadené zmluvou o spoločenstve môžu byť volené fyzické osoby staršie ako 18 rokov alebo právnické osoby, ktoré sú členmi spoločenstva. Členom dozornej rady môže byť aj fyzická osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.