Aktuality

Aktuality

 

P O Z V Á N K A

na zasadnutie valného zhromaždenia

I.

V zmysle § 14 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov výbor zvoláva valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa:

27.7. 2019 v Katolíckom kultúrnom dome v Nesluši o 9:00 hod.

Prezentácia od 08:00 hod.

 

Program:

 • Otvorenie, schválenie programu,
 • Voľba pracovných orgánov – mandátová komisia, návrhová komisia, volebnej komisie, overovateľov zápisnice,
 • Dodatok č. 1 k Zmluve o spoločenstve z 1.2.2014 – zosúladenie so znením novely zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách,
 • Správa mandátovej komisie,
 • Voľba členov výboru,
 • Voľba členov dozornej rady,
 • Rôzne, diskusia,
 • Správa volebnej komisie,
 • Návrh na uznesenie,
 • Záver.

II.

Ak sa hlasovania na zhromaždení nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa § 15 ods. 2 Zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v aktuálnom znení, výbor v zmysle § 15 ods. 5, Zákona č. 97/2013 Z. z.  zvoláva mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ktoré sa uskutoční dňa 2.8.2019 v Katolíckom kultúrnom dome v Nesluši o 9:00 hod s tým istým programom, avšak s poukazom na ustanovenie § 15 ods. 5 „zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa § 14 ods. 7 písm. a), b), d), e), i) a j). Zákona č. 97/2013 Z. z.“.

III.

Rokovanie valného zhromaždenia je neverejné. Právo zúčastniť sa na rozhodovaní má každý spoluvlastník zapísaný v katastri nehnuteľnosti alebo právny nástupca vlastníka zapísaného v katastri nehnuteľnosti disponujúci právoplatným rozhodnutím o prevode/prechode vlastníctva.

Rokovania sa člen spoločenstva zúčastňuje osobne alebo na základe plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom. Úradne osvedčený podpis sa nevyžaduje, ak je podpis na plnomocenstve verifikovaný podpismi aspoň dvoch členov výboru alebo dozornej rady spoločenstva.

 1. Dodatok k zmluve o spoločenstve

Návrh dodatku Vám bol predložený s pozvánkou na zhromaždenie konané dňa 18.05.2019.

Prosíme o predkladanie podnetov alebo pripomienok k návrhu na znenie dodatku k Zmluve o spoločenstve  najneskôr do 5.7.2019, aby výbor na ich základe mohol pripraviť Znenie návrhu dodatku určené pre zasadnutie zhromaždenia a s dostatočným predstihom ho zverejnil na webovej adrese spoločenstva.

 

 

 1. Návrh kandidátov do orgánov spoločenstva

 

Žiadame členov, aby návrh kandidátov do orgánov spoločenstva predkladali výboru do 5.7.2019. Na základe návrhov výbor pripraví kandidačné listiny.

Ak člen bude navrhovať inú osobu ako seba, musí k návrhu doložiť aj písomný súhlas navrhovaného kandidáta, že s kandidatúrou súhlasí.

 

Kandidátov, samozrejme, bude možné navrhovať aj po 5.7.2019, dokonca aj na samotnom zhromaždení. Kandidáti navrhnutí neskôr však nemusia byť uvedení v kandidačnej listine pripravenej výborom.

 

V Nesluši: 5.6.2019  Za výbor :  Ing. Chovanec Peter, predseda pozemkového spoločenstva

 

Dodatok č. 1 k Zmluve o pozemkovom spoločenstve z. 1.2.2014

Dodatok č.1.k Zmluve o P.S. z 1.2.2014

14.9. Dodatok č. 1 z Zmluve bol schválený zhromaždením spoločenstva dňa 18.05.2019.

 

Informácia o  výsledku hlasovania spoločnosti

Informácia o výsledku hlasovania spoločnosti

 

Správa zo sčítania hlasov

Správa zo sčítania hlasov